Stichting Psycho-Sociale Opleidingen

Algemene voorwaarden

Organisatie algemeen

1.1.1.    Definities 

Definities:

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruik in de navolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven :

de opleiding                             de Stichting Psychosociale Opleidingen

de student                                de persoon die staat ingeschreven aan de basisopleiding Psychosociale Begeleiding of de Voortgezette Opleiding Kunstzinnige Counseling

de cursist                                 de persoon die staat ingeschreven aan bij- en nascholing

de docent                                 de persoon die de opleiding heeft aangetrokken om een college of workshop te geven

de trainer                                  de persoon die de opleiding heeft aangetrokken om een training te geven.

1.1.2.    Structuur

De basisopleiding, de na- en bijscholingsmodules en de vervolgopleidingen staan onder verantwoordelijkheid van de Academie Integrale Menswetenschappen-SPSO.

Er is een stichtingsbestuur, een directie en een administratie.

Stichtingsbestuur

Het bestuur van de Stichting draagt de eindverantwoordelijkheid. 

Directie

De Directie heeft de verantwoordelijkheid voor alle dagelijkse uitvoerende taken. De algemene directie wordt gevoerd door de heer A.H.J.M. Kuijper. Plaatsvervanger is mevrouw F.C.E.M. de Jongh.

Administratie

Eindverantwoordelijke voor de administratie en de medewerker(s) is mevrouw F.C.E.M. de Jongh.

Het kantoor van de opleiding is gevestigd op:

Huize Beukbergen
Amersfoortseweg 59
3712 BB Huis ter Heide

Telefoon: 030 – 280 38 19
Fax: 030 – 280 37 95
E-mail: adm@spso.nl

De financiële administratie wordt gevoerd door mevrouw F.C.E.M. de Jongh.
Het betalingsverkeer verloopt via de giro, rekeningnummer NL16 INGB 0005 5677 26, t.n.v. ‘SPSO’.

Bij betalingen graag je naam en collegekaartnummer vermelden.

1.1.3.    Inschrijvingen

Voorwaarden van inschrijving/annulering :

De student/cursist is ingeschreven op het moment dat het inschrijfformulier is ondertekend en is ontvangen door de Academie Integrale Menswetenschappen – SPSO. De student/cursist heeft dan het recht tot het volgen van de colleges en trainingen van dat studiejaar aan de desbetreffende beroepsopleiding.

De cursusprijs is inclusief syllabi en readers en overnachting (indien van toepassing) op het trainingscentrum.

Deze inschrijving betekent  dat de student/cursist de verplichting op zich neem tot het betalen van het volledige bedrag aan collegegeld  voor het studiejaar. Collegegelden dienen onder vermelding van collegekaartnummer en naam overgemaakt te worden op rekening NL16 INGB 0005 5677 26  t.n.v. SPSO.

Na inschrijving heeft de student/cursist veertien werkdagen bedenktijd.

Annulering is alleen mogelijk per aangetekend schrijven aan de directie van de Academie vóór 31 augustus in geval van de driejarige basisopleiding en voortgezette Opleiding Kunstzinnige Counseling. Deze termijn is voor de bij- en nascholing gesteld op drie weken vóór aanvang van de cursus. De student/cursist is dan slechts inschrijvings- en administratiekosten verschuldigd.

Wanneer de student/cursist op een later tijdstip niet in staat blijk, door welke omstandigheden dan ook, gebruik te maken van de cursus die de opleiding mij biedt, blijft de betalingsverplichting onveranderd bestaan.

De betalingsvoorwaarden staan helder vermeld op het inschrijfformulier. De studenten betalen het collegegeld in één keer, voordat de studie aanvangt of in twee termijnen. Cursisten aan de bij- en nascholingscursussen betalen in één keer. Voor een andere betalingsregeling kan een schriftelijke aanvraag gedaan worden. 

Studenten schrijven zich per studiejaar in en cursisten per cursus. Op generlei wijze kan een student/cursist de Academie verantwoordelijk stellen voor het geen doorgang vinden van een cursus.De Academie behoudt zich tevens het recht voor curricula te wijzigen. Indien een opleiding of cursus geen doorgang vindt en hiervoor betaald is, krijgt de student/cursist dit bedrag terugbetaald.

1.2       Opleiding 

Colleges en Workshops

De colleges worden gegeven in Huize Beukbergen te Huis ter Heide. 
Het is verboden binnen het centrum te roken.

Parkeren:

Bij Huize Beukbergen is voldoende parkeergelegenheid aanwezig.

Studenten mogen niet voor de ingang van het kasteel parkeren.

Auto’s dienen afgesloten en zonder zichtbare kostbaarheden geparkeerd te worden. Ook al is er bewaking en heeft geen auto-inbraak plaats gevonden kan de Academie of Huize Beukbergen op geen enkele wijze hiervoor verantwoordelijk worden gesteld.

Trainingen

De trainingsdagen en -weekeinden worden gegeven in Huize Beukbergen te Huis ter Heide; in uitzonderingsgevallen kan worden uitgeweken naar een extra locatie.

Indien het een weekeindtraining betreft geldt:

 • Overnachtingen op locatie, in 2 persoonskamers met douche/toilet en het gebruik van een cursusruimte geschikt voor de grootte van de groep. De student moet zelf zorgdragen voor toiletartikelen (zoals zeep etc.) Zie verdere handleiding van de trainingsruimten.
 • Er bestaat de mogelijkheid bestaat om een 1-persoonskamer te huren de extra kosten dienen door de student rechtstreeks met het centrum verrekend te worden.
 • Studenten krijgen voorafgaand aan de trainingsdagen en -weekeinden een beschrijving van het trainingscentrum en de daar geldende voorwaarden. De uitgedeelde voorwaarden zijn bepalend.

1.3       Groepsvertegenwoordigers

Elke groep kiest uit haar midden een groepsvertegenwoordiger en een plaatsvervanger.

De groepsvertegenwoordigers vervullen een functie in relatie tot de administratie (nagekeken tentamens uitdelen, etc.) zodat een optimale uitwisseling van gegevens tot stand komt.

Een groepsvertegenwoordiger kan maximaal één studiejaar in functie zijn.

1.4     Financiën

Collegegeld

Het collegegeld wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld en zal zo laag mogelijk gehouden worden. De kosten voor overnachtingen tijdens de trainingsweekeinden zijn bij dit bedrag inbegrepen. Indien studenten niet overnachten op een trainingslocatie zijn de kosten hiervoor niet aftrekbaar van het collegegeld. De kosten voor lesmateriaal, consumpties en maaltijden, alsmede voor de leertherapeutische begeleiding, komen voor rekening van de student.

De kosten voor de verplichte syllabi en readers zijn bij het collegegeld inbegrepen. De syllabi en readers worden enkel digitaal aangeleverd.

Mentoraat (studiebegeleiding door een SPSO mentor) is eenmalig tijdens de gehele studie voor rekening van de SPSO, meerdere sessies zijn voor rekening van de student.

De facultatieve workshops zijn niet verplicht en dus niet bij het collegegeld inbegrepen. 

In geval een student een bepaald studie-onderdeel of een geheel studiejaar overdoet voor welke reden dan ook (dus ook in geval van afwezigheid), dienen de kosten van dat onderdeel opnieuw betaald te worden.

Betalingswijze

Algemeen

Betaling geschiedt door de student zelf onder vermelding van het collegekaartnummer en vermelding van naam student.

In bijzondere gevallen kan na overleg met de directie een andere betalingsregeling worden overeengekomen. Deze regeling dient op schrift te worden gesteld en te worden ondertekend door de desbetreffende student. De regeling gaat in ná schriftelijke goedkeuring van de directie.

Er is een groot aantal studiekosten en andere uitgaven voor de studie fiscaal aftrekbaar (óók voor sommige uitkeringsgerechtigden). Inlichtingen hierover kan men verkrijgen bij de directie.

Annuleringsverzekering

Aangezien de opleiding zonder overheidssubsidie werkt en dus geheel wordt gefinancierd uit de ontvangen cursusgelden, is ná aanvang van het studiejaar geen terugbetaling van de studiegelden mogelijk, indien een student op eigen initiatief in de loop van een studiejaar stopt met de opleiding.

Bij annulering vóór de aanvangsdatum worden alleen de administratiekosten in rekening gebracht.

Annulering kan alleen geschieden door een aangetekende brief te zenden aan de Academie.

Te late betalingen

In geval van te late betalingen worden administratiekosten in rekening gebracht, ad

€ 50,- per aanmaning. In het geval dat een student kiest voor ‘betaling’ ineens vóór aanvang van het studiejaar en te laat betaalt, wordt het studiebedrag automatisch verhoogd naar het bedrag van termijnbetaling en € 50,- administratiekosten berekend. 

1.5       Diversen

Wettelijke aansprakelijkheid

Toegebrachte schade aan eigendommen van de opleiding of aan eigendommen van Huize Beukbergen en/of trainingscentra moeten zo spoedig mogelijk gemeld worden bij de directie.  De student is hiervoor aansprakelijk. De Academie Integrale Menswetenschappen-SPSO sluit iedere aansprakelijkheid uit voor letsel van welke aard dan ook, dat studenten of anderen overkomt, en evenmin voor schade aan of verlies van eigendommen van studenten, docenten, trainers en derden. 

In overleg met de Academie hebben de trainingscentra een huishoudelijk reglement opgesteld. Dit reglement dient zowel door de trainers als studenten te worden nageleefd. In geval van brand dienen studenten en personeelsleden dienen het desbetreffende gebouw zo snel mogelijk, doch beheerst te verlaten.

Schorsing

De directie heeft het recht studenten te schorsen of van de opleiding te verwijderen, indien zij door hun gedrag de opleiding of anderen ernstig schaden of onterecht in diskrediet brengen. Tegen een dergelijke door de directie genomen beslissing kan de student binnen 14 dagen schriftelijk bezwaar aantekenen bij het stichtingsbestuur.

Privacy / Behandeling studentgegevens, vertrouwelijkheid en geheimhouding

Privacy/ Behandeling studentgegevens

In verband met de wet Persoonsregistratie (bescherming privacy) worden gegevens van studenten (naam, adres, studieresultaten e.d.) vertrouwelijk behandeld en niet zonder toestemming van desbetreffende student aan derden buiten de opleiding (ter inzage) gegeven. Bij overnachting op locatie worden adresgegevens van studenten aan de locatie gegeven zodat in geval van calamiteit familie gewaarschuwd kan worden en ook i.v.m. brandweervoorschriften, men dient immers precies te kunnen aangeven welke personen in het gebouw aanwezig zijn in geval van een dergelijke calamiteit.

De student vult verder het ‘calamiteiten’ formulier in, waarop informatie staat vermeld wie de opleiding/trainer heeft te waarschuwen in geval van ziekte tijdens de training. Dit behelst ook de naam en het telefoonnummer van de huisarts.

De SPSO volgt de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) richtlijnen & rechten voor betrokkenen van 2018.

Iedere student heeft recht op inzage van alle hem/haar betreffende stukken. Deze stukken behelsen de cijferlijsten die de student digitaal kan opvragen. Beoordelingen worden per mail aan de student toegestuurd. Iedere student heeft recht op correctie en verwijdering van persoonsgegevens. Verder heeft de student recht op dataportabiliteit. Dit recht behelst dat de student gemakkelijk over hun gegevens kunnen beschikken en deze kunnen doorgeven aan anderen indien zij dit willen. Dit kan eveneens via de cijferlijst op de digitale leeromgeving.

De SPSO gaat op zorgvuldige wijze met gegevens om. De student heeft dus ten allen tijde inzage in de beoordelingen en cijferlijst via de digitale leeromgeving. Studieresultaten en werkstukken, buiten de scriptie wat een openbaar stuk is, worden niet openbaar gemaakt of doorgegeven aan derden buiten de SPSO en beoordelingen worden per mail rechtstreeks aan de student verstuurd. Indien de directie, een trainer of docent twijfelt over studieresultaten van een student heeft hij het recht deze intern te bespreken.

Steeds staat voorop dat de SPSO de privacy van studenten in acht neemt én verantwoordelijk is de student tot een gedegen hulpverlener op te leiden.

Cookiebeleid

De opleiding gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen. De cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en om het gebruik van de website te optimaliseren. Zo werkt onze website zo goed mogelijk.

U kunt zich afmelden voor cookies door dit op uw internetbrowser in te stellen. 

Vertrouwelijkheid

Zoals de opleiding alle mogelijke voorzorgsmaatregelen neemt om vertrouwelijk met informatie over onze studenten en cursisten om te gaan, zo vragen wij dit ook van onze studenten en cursisten, met name naar hun cliënten en naar de opleiding toe.

Bij diplomering aan de basisopleiding wordt ‘De Belofte van geheimhouding’ afgelegd. Daarin wordt de volgende tekst gehanteerd:

“Ik beloof, dat ik geheim zal houden, al hetgeen mij in de uitoefening van het beroep van

psychosociaal werkende, psycholoog of transpersoonlijk counseler

als geheim is toevertrouwd of wat daarbij als geheim te mijner kennis is gekomen of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet begrijpen.”

Disclaimer

Bij het geen doorgang vinden van een opleiding worden de inschrijf-/administratiekosten teruggestort.

Op generlei wijze kan een cursist de Academie verantwoordelijk stellen voor het geen doorgang vinden van een cursus, noch uit de opleiding Psychosociale Begeleiding, noch uit de voortgezette of andere opleidingen.

De directie van de Academie behoudt zich het recht voor curricula of regels te veranderen of aan te passen, ook wanneer een cursus reeds is aangevangen.

De academie verzorgt opleidingen in de geestelijke hulpverlening. Studenten worden opgeleid tot hulpverlener en zijn verantwoordelijk voor hun eigen proces; de opleiding kan op geen enkele wijze als ‘therapeutische hulp’ worden gebruikt.

Deze voorlichting is met zorg door de SPSO samengesteld.

Echter, waar mensen werken kunnen fouten gemaakt worden. Druk- en andere eventuele fouten zijn dan ook voorbehouden.

Copyright

Alle leermiddelen die tijdens de opleiding worden verstrekt vallen onder het copyright van de SPSO. Het lesmateriaal wordt als zodanig binnen de opleiding gebruikt en mag zonder toestemming van de directie niet worden vermenigvuldigd, niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden, niet verkocht en niet gekopieerd worden en niet afgegeven worden aan derden voor gebruik als lesmateriaal. Het cursusmateriaal is eigendom van de opleiding en niet van de student of cursist.

Wijzigingen Algemene Voorwaarden

Voorstellen tot wijzigingen in deze handleiding kunnen door de bij de opleiding betrokken personen worden ingediend bij de directie. 

Opleiding inhoudelijk 

2.1       Onderwijs 

Colleges en trainingen

De studenten dienen de workshops, colleges en trainingen te volgen.

Colleges / vertrouwelijkheid

De studenten dienen minimaal 80% van de colleges te volgen. Presentielijsten hangen in de zalen en worden door de studenten bij aanvang van het ochtendcollege getekend.

Het maken van opnames via social media of andere apparatuur door studenten van de colleges en workshops is verboden. De colleges en workshops zijn niet openbaar.

Indien een student na verzuim of een andere reden colleges wil overdoen, zullen hieraan extra kosten verbonden zijn.

Trainingen / vertrouwelijkheid

De trainingsbijeenkomsten en workshops in kleine groepen zijn niet openbaar.

Het gevoel van eigenwaarde van de deelnemers, hun recht op eigen levensovertuiging, normen en waarden, dienen te worden gerespecteerd.

De namen en adressen van de deelnemers zijn vertrouwelijk en mogen niet aan derden (ter inzage) worden gegeven. De trainingscentra ontvangen echter wel een namen- en adressenlijst, zoals wij verplicht zijn.

Per trainingsjaar hanteert de opleiding een minimale aanwezigheidsplicht van 90%. Bij afwezigheid ten gevolge van overmacht dient zowel de trainer als administratie hiervan op de hoogte te worden gebracht. Afhankelijk van de mate van verzuim kan de trainer na overleg met de directie de desbetreffende student óf een extra taak geven óf een onvoldoende beoordeling, die tot gevolg heeft dat de student de training moet overdoen. In dit geval zullen hier extra kosten aan worden verbonden. De trainer kan na overleg met de directie een student die een storende of remmende invloed heeft op de training, verdere deelname ontzeggen.

Het niet doorgaan van een lesdag

Indien de trainer door overmacht niet in staat is tot het leiden van een trainingsbijeenkomst, stelt deze zelf de deelnemers hiervan op de hoogte en bepaalt in overleg met de directeur en met de deelnemers een nieuw tijdtip voor een bijeenkomst, en/of zorgt, in overleg met de directeur, voor vervanging.

Indien de opleiding door overmacht niet in staat is tot het door laten gaan van een lesdag, college of workshop, zal deze de deelnemers zo snel mogelijk op de hoogte stellen en voor een andere datum zorgen.

Als een cursus wordt geannuleerd, bijvoorbeeld door te weinig inschrijvingen, wordt reeds betaald collegegeld aan de cursist teruggestort binnen 14 dagen.

Divers

Mededelingen van de directie of administratie worden bekend gemaakt via de mail of via de bakjes van de diverse groepen. Men wordt geacht van de mededelingen op de hoogte zijn. 

Een persoon die geen student is van de Academie kan geen colleges volgen, noch bij gewone, noch bij facultatieve colleges.

Voor het volgen van een college buiten het eigen studiecurriculum staat een prijs, te voldoen bij de administratie voor aanvang van het college.

2.2       Beoordeling, colleges en workshops

Per studiejaar wordt verplichte literatuur en collegestof getoetst d.m.v. tentamens en werkstukken.

Bij de beoordeling gelden de volgende toetsingscriteria:

 • de verplichte literatuur en collegestof moeten aantoonbaar zijn terug te vinden in de antwoorden;
 • kennis van het vak/onderwerp;
 • het vertalen van die kennis naar praktijkvoorbeelden;
 • integratie van theorie en praktijk.

De tentamens en werkstukken worden beoordeeld en eventueel van commentaar voorzien door de desbetreffende docent of een (onder diens verantwoordelijkheid werkende) deskundige vervanger. De cijfermatige beoordeling geschiedt d.m.v. de gebruikelijke schoolcijfers 1 t/m 10.

Indien een student door overmacht het (her-)tentamen niet heeft kunnen maken of het werkstuk niet op de juiste datum kan inleveren, moet deze via mail schriftelijk uitstel vragen aan de directie. Bij het overschrijden van de inleverdatum van een werkstuk krijgt de student de tijd tot maximaal drie maanden na de oorspronkelijk vastgestelde datum.

Bij een niet-gemaakt tentamen of een onvoldoende (een cijfer lager dan een 6), kan de student een hertentamen maken. 

Bij een onvoldoende voor het hertentamen moet men contact opnemen met de directie.

Men mag één 5 in een jaar hebben, niet lager en niet meer.

De tentamens worden op vastgestelde tentamendata schriftelijk afgenomen op een collegedag, van 09.00 – 10.00 uur.

Op het werkstuk dient duidelijk eigen naam, collegekaartnummer, titel van de werkstukopdracht, naam van de desbetreffende docent en het desbetreffende college vermeld te worden. Het werkstuk moet worden gemaild in word of pdf bestand naar de administratie : adm@spso.nl

Wij adviseren nadrukkelijk van elk werkstuk een kopie op je computer te behouden.

Verzoeken om vrijstelling of uitstel dienen per mail aan de directie te worden gericht.

2.3       Beoordeling trainingen

Bij de beoordeling van de trainingen gelden o.a. de onderstaande criteria:

 • beroepshouding;
 • zelfinzicht;
 • praktische vaardigheidswerving;
 • toepassing van de verworven kennis en inzicht in de praktijksituatie;
 • integratie van theorie en praktijk.

De beoordeling bestaat veelal uit een schriftelijke waardering, die aan het eind van iedere training door de trainer wordt opgesteld.  Bij een beoordeling onvoldoende dient de student een extra taak te verrichten of de training over te doen. In geval van verzuim is 2.1. van toepassing en een tussentijdse beoordeling.

Cijfers van de training kunnen zijn:

 • Niet-voldaan
 • Voldaan
 • Goed
 • Met lof

Als een student een onvoldoende heeft behaald voor een training kan deze niet zonder meer naar een volgend studiejaar, noch afstuderen. De student moet zelf contact opnemen met de directeur van de opleiding in geval van een onvoldoende om de verdere route van de studie te bespreken. 

2.4       Leertherapeutische begeleiding, mentoraat, supervisie

Dit is een praktijkonderdeel van het opleidingsprogramma. Doorgaans wordt hiervoor een beroep gedaan op een bij de opleiding betrokken therapeut. In geval de student iemand van buiten de opleiding kiest, zal de directie eerst goedkeuring moeten verlenen, alvorens de begeleiding kan beginnen. 

De leertherapeutische begeleiding/supervisie dient twee keer 15 uren te omvatten, gedurende het eerste en eveneens het tweede studiejaar en kan gedeeltelijk individueel of groepsmatig zijn. Het werken in een groepje heeft als voordelen, dat men van meer personen feedback ontvangt en dat men leert van de begeleiding van anderen. Bovendien kunnen dan de kosten lager worden gehouden. Individuele begeleiding vergroot echter de mogelijkheden tot verdieping.

Aanmelding en beëindiging van de begeleiding dienen schriftelijk aan de directie te worden medegedeeld d.m.v. de daarvoor bestemde formulieren. De begeleiding dient te worden afgesloten met een schriftelijke samenvatting van het verloop, de voornaamste gespreksthema’s en de aanbevelingen aan de student. Deze samenvatting wordt doorgesproken met de student en vervolgens naar de administratie gezonden.

Vrijstelling van dit onderdeel is mogelijk. Een schriftelijk verzoek hiertoe, voorzien van een nadere motivering, moet worden ingediend bij de directie.

De kosten zijn niet bij het studiegeld inbegrepen en dienen rechtstreeks aan de desbetreffende therapeut te worden betaald. In sommige gevallen worden de kosten vergoed door een zorgverzekeraar. Uiteraard zijn ook deze kosten als studiekosten fiscaal aftrekbaar.

Voor verdere informatie verwijst deze handleiding naar de informatie “Leertherapie”, formulieren die tijdens het eerste studiejaar worden uitgereikt. 

Mentoraat

Het mentoraat, bedoeld voor de studenten die studie-hulp nodig hebben, is een mogelijk onderdeel van de studie. De kosten hiervoor zijn éénmalig inbegrepen in het collegegeld.

De kosten erna dienen te worden voldaan bij de mentor.

Supervisie

De supervisie in het laatste studiejaar is een verplicht onderdeel van de studie. De kosten hiervoor zijn inbegrepen bij het collegegeld. Wordt een supervisiebijeenkomst gemist, kan een individuele afspraak met de desbetreffende supervisor worden gemaakt. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de student.

Voor verdere informatie verwijst deze handleiding naar de informatie ‘supervisie’, die aan het begin van het laatste studiejaar wordt uitgereikt. 

2.5       Toelating tot het volgend jaar

Voor toelating tot een volgend jaar gelden minimaal de volgende criteria:

 • De student heeft voor de trainingen minimaal voldoende behaald en minimaal 90% van de trainingen gevolgd;
 • De student heeft aan alle betalingsverplichtingen voldaan.
 • De student heeft minimaal 80% van de colleges gevolgd.

* Bij zijn met tentamens & werkstukken of hiervoor uitstel hebben verkregen.

De directie kan aan de toelating tot een volgend studiejaar voorwaarden verbinden, zoals bijvoorbeeld het opnieuw volgen van een onderdeel van het programma of zich leertherapeutisch te laten begeleiden.

Studenten die geen hulpverlener of psycholoog kunnen/willen worden, maar toch de gehele studie willen volgen, kunnen opgaan voor een certificaat-studie. Dit betekent dat hij/zij niet aan toetsingen hoeft deel te nemen. Kortingen op de studie, voor het niet-deelnemen aan toetsingen, mentoraat of eindexamens zijn niet mogelijk.

Aan het einde van de studie wordt geen diploma uitgegeven, maar wel een verklaring voor het volgen van trainingen en colleges afgegeven.

Presentielijsten

De opleiding houdt een presentielijst van deelnemers bij via haar administratie, dit kan eventueel ook de taak van een groepsvertegenwoordiger zijn, of de docent/ trainer, indien dit gevraagd wordt door de administratie.

2.6       Praktijkleerperiode (‘stage’)

Naast het verplichte programma is op vrijwillige basis een interne praktijkleerperiode in de vorm van een stage mogelijk.

Soms is een stage binnen de SPSO mogelijk, vanaf het derde studiejaar. Een student dient een schriftelijk verzoek hiertoe te richten aan de directie, voorzien van een nadere motivering en voorkeur voor trainer en/of type training.

Na overleg met de desbetreffende trainer(s) en student besluit de directie dit verzoek al dan niet in te willigen.

De stagiaire wordt niet gehonoreerd en komt niet in aanmerking voor een onkostenvergoeding. 

2.7       Examen Reglement

Eindwerkstuk scriptie

Aan het maken van het eindwerkstuk wordt doorgaans in het laatste studiejaar begonnen. In overleg met de directie wordt het onderwerp en de begeleider gekozen, welke meestal een bij de opleiding betrokken docent of trainer is. (Het is verplicht om de scriptie te laten begeleiden door een scriptiebegeleider.) Het onderwerp van het eindwerkstuk dient betrekking te hebben op een aspect van de studie. Het dient uiterlijk zes weken vóór het eindgesprek zowel in pdf bestand, als in ingebonden exemplaar in het bezit te zijn van de directie. De begeleider ontvangt ook een exemplaar.

Het aantal badzijden moet minimaal 30 getypte pagina’s (A4) zijn, exclusief inhoudsopgave, literatuurreferenties e.d. en mag het aantal van 50 niet overschrijden. Het eindwerkstuk moet, indien het een scriptie betreft, voorzien zijn van een inleiding, opbouw, literatuurreferenties, een conclusie en relevante bijlagen. Ook andere vormen van eindexamenwerkstukken zijn mogelijk.

De cijfermatige beoordeling vindt plaats door de examencommissie, bestaande uit de begeleider, de gecommiteerde en de directie of plaatsvervanger.

Het eindwerkstuk is een openbaar stuk en wordt eigendom van de opleiding. Het zal ter inzage in de digitale bib van de Academie worden opgenomen.

Eindexamen

Het eindexamen vindt plaats in de vorm van een eindgesprek, waarin de bespreking van het eindwerkstuk en/of de gevolgde studie en het beroep centraal staat. Aan dit eindgesprek nemen deel de directie of plaatsvervanger en de scriptiebegeleider of plaatsvervanger. Voor toelating tot het eindexamen gelden de onderstaande criteria:

 • De student is toegelaten tot het laatste studiejaar;
 • De student heeft gemiddeld over alle tentamens en werkstukken over alle jaren minimaal het cijfer 6 behaald, waarbij per jaar slechts één maal het cijfer 5 mag voorkomen;
 • De student heeft voor alle trainingen voldoende;
 • De student heeft een eindwerkstuk geschreven, waarvoor minimaal het cijfer 6 moet zijn behaald;
 • De student heeft aan alle betalingsverplichtingen voldaan.

Een student is voor het eindexamen geslaagd als deze ook voor het eindgesprek minimaal een 6 heeft. Een student die niet geslaagd is voor het eindexamen wordt in de gelegenheid gesteld tot een herkansing.

Diploma

De opleiding wordt afgesloten met het diploma Psychosociale Begeleiding, met afstudeerrichting Psychosociaal Werk, Psychologie of Transpersoonlijk Counseling.

Van de student wordt verwacht af te studeren maximaal één jaar na het laatste college. Afstuderen kan tot twee jaar na het laatste college, de student dient zich ieder jaar opnieuw in te schrijven.

Ná het laatste studiejaar moet de student binnen twee jaar afgestudeerd zijn; daarna eindigt de opleiding definitief!

2.8       Klachten

Klachtenprocedure

Indien een student klachten heeft t.a.v een trainer, docent, mede-student, tentamen, werkstuk of eindexamenonderdeel of de uitslag daarvan of een klacht van andere aard, kan deze hiervan direct mededeling doen aan de directeur. Binnen tien dagen krijgt de student hierop een reactie. Tegen de beslissing van de directie kan schriftelijk in beroep gegaan worden bij het bestuur van de stichting. Het oordeel van het bestuur is bindend voor beide partijen.

Klachten dienen door beide partijen als vertrouwelijk worden behandeld.

Correspondentie over een klachtenprocedure wordt minimaal twee jaar bewaard.

De contact-gegevens voor het bestuur zijn : mw. M. Wikkerman, Bestuur SPSO, p/a Huize Beukbergen, Amersfoortseweg 59, 3712 BB Huis ter Heide.

2.9       Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze handleiding niet voorziet, beslist de directie. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huize Beukbergen

Studenten aan de Academie Integrale Menswetenschappen – SPSO maken gebruik van de faciliteiten die Huize Beukbergen te Huis ter Heide biedt. 

 • Studenten maken gebruik van de college-faciliteiten in de kapel en andere zalen van Huize Beukbergen..

De trainingen en andere diverse SPSO cursussen worden gegeven in het koetshuis en in het logiesgebouw.

Het is de bedoeling dat de studenten na een college-, trainings- of cursusdag de zaal in dezelfde staat achterlaat als deze gevonden is.

Kopjes worden opgeruimd, rommel wordt in de daarvoor bestemde vuilnisbakken gedeponeerd en stoelen worden teruggezet in de oorspronkelijke opstelling.

(Er kunnen nog groepen volgen!)

 • Studenten mogen gebruik maken van de koffie- en theefaciliteiten die Huize Beukbergen beschikbaar heeft gesteld. De kosten hiervoor worden bij aanvang van het studiejaar via de groepsvertegenwoordiger verrekend.
 • In het Koetshuis is een kantoor van de Academie gevestigd op de eerste etage. Hier worden gesprekken met studenten gehouden door de directie, docenten en trainers, eindgesprekken gehouden, vergaderingen en bijeenkomsten met docenten en trainers georganiseerd en hier bevindt zich een kleine bibliotheek, waaronder ook de scripties.

Studenten mogen op afspraak komen om inzage te hebben in de scripties en hieruit te studeren. Ook gedurende weekdagen is dit mogelijk na afspraak.

Een afspraak kan gemaakt worden via: adm@spso.nl

 • Er mag niet gerookt worden in de gebouwen van Huize Beukbergen. Buiten staan asbakken voor rokers.

Weekenden

Weekenden: Wanneer de aard van de training hierom vraagt, bijvoorbeeld voor gedeelte van de eerste jaars trainingen (en enkele hogere jaars trainingen) wordt een trainingsweekend

Deze duren van zaterdag 10.00 uur ’s ochtends tot zondagmiddag (omstreeks) 16.00 uur s’ middags, een geheel van 5 dagdelen.

Overnachtingen: Studenten overnachten op basis van 2-persoons kamers in het logiesgebouw. De sleutels worden uitgereikt via de groepsvertegenwoordiger bij aanvang van het weekend. Het is niet altijd mogelijk een een-persoonskamer te reserveren. Indien een student dit wil, dient hij/zij bij aanvang van het studiejaar telefonisch contact op te nemen met de administratie van Beukbergen en deze reservering aan te vragen voor het gehele studiejaar. De extra kosten zijn voor rekening van de student. Deze dient zelf zorg te dragen dat alles netjes geregeld is.

Lakens en handdoeken zijn in het centrum aanwezig. De student wordt verzocht ‘s ochtends bij het verlaten van de kamer de gebruikte lakens, slopen en handdoeken naast de deur in de gang achter te laten in de daarvoor bestemde wagens. 

Voor de avondmaaltijd kan gemakkelijk in de omgeving van Huis ter Heide naar een van de vele restaurants gegaan worden. 

De kamers worden op zondagochtend om 09.00 uur verlaten en de kamersleutel bij de groepsvertegenwoordiger inleveren, die de gehele enveloppe met sleutels op de balie achterlaat. 

Trainingsruimte

Het Koetshuis:

Benedenverdieping: studenten die op de benedenverdieping trainen kunnen gebruik maken van de grote zaal en/of de kleine zaal. In de bar kan koffie en thee gebruikt worden.

Bovenverdieping: studenten die op de bovenverdieping trainen kunnen gebruik maken van een of beide zaaltjes. Er is een keukentje aanwezig voor koffie en thee.

Het Logiesgebouw

Benedenverdieping: studenten die op de benedenverdieping trainen/college krijgen kunnen gebruik maken van de grote zaal beneden. In deze zaal is een bar voor koffie en thee aanwezig.

Bovenverdieping: Op de bovenverdieping zijn 4 zalen aanwezig en een grote recreatieruimte. Eveneens zijn er twee keukenblokken voor koffie en thee. Doorgaans trainen hier twee groepen tegelijkertijd of, indien het kleine groepjes betreft, kunnen meerdere groepen worden ingedeeld. 

Noot: de leiding van Beukbergen begrijpt dat de studenten ‘s avonds vaak kaarsen en/of waxinelichtjes branden, echter, regelmatig moet de schoonmaakploeg het kaarsvet uit de tapijten verwijderen.

Het is toegestaan om kaarsjes te branden, willen jullie wel zo zorgvuldig zijn om bijvoorbeeld een zeiltje of stevige kaarsenhouder mee te nemen, zodat deze niet op het vloerkleed lekken.

Bij het verlaten van het gebouw draagt de groepsvertegenwoordiger de verantwoordelijkheid dat:

 • de lichten zijn uitgedaan;
 • de keuken is opgeruimd en koffiezetapparaten uit zijn;
 • de verwarmingen lager zijn gezet;
 • het terugzetten van de tafels en stoelen en de zalen achter te laten zoals men deze gevonden heeft.

Faciliteiten in de zalen

In iedere college- en trainingsruimte is aanwezig:

 • whiteboard
 • flapover met papier
 • beamer/cd installatie

Trainers en studenten nemen zelf mee:

 1. Whiteboard-pennen
 2. Pennen en papier

In de kapel is aanwezig:

 1. flapover met papier
 2. beamer/cd installatie
 3. microfoon
 4. Whiteboard-pennen (graag niet meenemen na afloop!) 

Een laatste opmerking:

Huize Beukbergen heeft wel een beheerder doch geen administratie open tijdens de weekeinden. Er bestaat dus veel vertrouwen naar onze groepen dat wij hun regels naleven en de gebouwen achterlaten zoals we die zelf graag vinden.

We hopen dat trainers/studenten de vragen van het trainingscentrum Beukbergen  zoveel mogelijk zullen nakomen.

Met dank aan allen!

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten