het 2e studiejaar

de mens en zijn innerlijk of het transpersoonlijk niveau

Er wordt dit jaar in eerste instantie verder gewerkt aan de psychosociale begeleiding op het meso-niveau, namelijk vanuit het systemische werken; dit zie je terug in gerelateerde colleges, trainingen en intervisie.

Een ander belangrijk doel van deze studiefase is dat deze in het teken van ‘De mens en zijn innerlijk’ staat, of het transpersoonlijke niveau.

Het gaat nu om vakken als filosofie, religie, vraagstukken als leven en dood komen aan de orde, maar ook kindermishandeling, de oudere mens en contactstoornissen.

Wat betekent dit, hoe komt het dat een mens deze problematiek tegenkomt en hoe kan jij als hulpverlener hiermee omgaan. Het transpersoonlijke gebied komt aan bod, de diepere zin van het leven, de diepte-psychologie, maar ook fobiëen, burnout en stress.

doelstelling

Buiten het voortgaan van de groepsdynamische training en de verdere uitbouw van gespreksvaardigheden uit het vorige studiejaar gaat het nu ook om de contextuele therapie, systeemtherapie, multi-cultureel samenleven.

Verder is het leren kennen en onderscheiden van de psychologisch vrije ruimte binnen de mens een belangrijk leerdoel, waarbij de ontmoeting van jou als begeleider met de hulpvrager de essentie zal zijn van het hulpverleningsgesprek en de duidelijke technieken die worden aangereikt, ondersteunend zijn en doorweven worden met en gekleurd worden door jouw eigenheid als mens.

werkdoelen

In de laatste decennia zijn in het Westen op het gebied de diepte-psychologie verdere inzichten ontstaan die hun weerklank vinden in het hulpverleningsproces. Deze inzichten zijn gebaseerd op de verschillende bewustzijnsniveaus en het zielsproces van de mens, van wezenlijke invloed op ons leven.

De psychotherapie en andere gangbare benaderingen bestuderen dit gegeven niet, maar in de diepte-psychologie en het transpersoonlijke vinden we verschillende invalshoeken.
Daarvoor is een verdieping van kennis in transpersoonlijke processen noodzakelijk om je cliënten adequaat te kunnen helpen en bijstaan en een antwoord te geven op levensvragen die vanuit het zielsproces voortkomen.

Dat onze afgestudeerden met overgave ondersteunend kunnen ingaan op deze essentiële dilemma’s en levens-keerpunten is één van de belangrijkste doelen van dit studiejaar.

colleges en workshops

>          Systeemtherapeutische Benaderingen

◊          Systeemtheorie

◊          Contextuele therapie

◊          Seksuele problematiek

◊          Echtscheidingsproblematiek

>          Groepsdynamische Benaderingen

◊          Psychodynamiek

◊          Groepsdynamiek

>          Psychologische en specifieke Benaderingen

◊          Puberteitsproblematiek

◊          Dertigersproblematiek

◊          De angstige en fobische mens

◊          Verslavingsproblematiek

>          Psychotherapeutische Benaderingen en de hulpverlening

◊          Persoonlijkheidsstoornissen

◊          Crisisinterventie en opnamebeoordeling

◊          Kindermishandeling

>          Psychologische Benaderingen

◊          Stress management

◊          Burnout in perspectief

>          Filosofische Benaderingen

◊          De wilsontwikkeling

>          Religieus Mystieke Benaderingen

◊          Religieuze problematiek

◊          Mystiek Christendom

>          Dieptepsychologische benaderingen

◊          Ken Wilber

◊          Assagioli

 

training 2e jaar

training systemisch werken

Deze training houdt verband met de sociale omgeving (het systeem) van je cliënt. Steeds vaker wordt hulp, die zich enkel richt op de cliënt, als onvolledig ervaren. Het geheel van relaties waarbinnen je cliënt leeft is van grote betekenis voor de wijze waarop gezondheids- en psychosociale problematiek zich manifesteren. In hoeverre je erin slaagt deze problematiek op te lossen of hanteerbaar te maken, is mede afhankelijk van de invloeden van o.a. het gezin (van herkomst), de partner en bijvoorbeeld de werkomgeving.

Steeds meer gaat de aandacht uit naar kortdurende vormen van begeleiding en naar integratie van therapeutische benaderingen. Deze integratie geschiedt dan door hulpverleningsstrategieën. Dit zijn manieren of plannen die je aanleert om therapeutische technieken doelgericht en weloverwogen te gebruiken.

 

training voortgezette counselingstechnieken en dieptecounseling

Nu komt de verdieping van de training Individuele Counseling aan bod. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Jungiaanse, kunstzinnige, beeldende en andere transpersoonlijke integratieve benaderingen.

De training zal vooral plaats vinden op trainingsdagen en kan worden afgewisseld met ervaringsdagen, zoals bijvoorbeeld regressietechnieken, counselen met creatieve middelen en intuïtieve technieken.

Je gaat nu werken daadwerkelijk met je eerste cliënten buiten de opleiding werken en je trainer is eveneens je supervisor en begeleider van deze hulpverleningsgesprekken met ‘oefencliënten’.

 

algemeen

Intervisie is nu een verplicht onderdeel van het curriculum. Je oefent de praktijk/trainingen verder tijdens de intervisie-bijeenkomsten, tussen de trainingsdagen in.

 

de portfolio

Dit behelst een Persoonlijk Ontwikkelingsplan dat vanaf het 2e studiejaar wordt opgebouwd. Het omvat

◊          je persoonlijke leerdoelen,

◊          de trainingsevaluatie,

◊          de leertherapie,

◊          de supervisie-leerdoelen

◊          en je persoonlijke groei en ontwikkeling tot professioneel psychosociaal begeleider.