De opleiding Jungiaanse Therapie

 

In het omgaan met levensvragen van de medemens en cliënten zijn therapeuten en hulpverleners vaak zoekend naar een adequate  vorm van begeleiding.
Hierin gaat het dan vooral om de innerlijke en diepere levensvragen waarop de mens vaak geen antwoord weet en hoe men deze als therapeut benadert.
In Jung’s mensbenadering is het afgestemd zijn op het uniek eigene van de medemens en zichzelf, datgene wat de dynamiek van het innerlijk in beweging brengt.

Deze beweging, deze dynamiek van het innerlijk van de mens is wat bedoeld wordt met het individuatie-proces.
Het gaat bij Jung dan ook om de ontvouwing van wat in het innerlijk van de mens ligt toegedekt.
Hierbij staat volgens Jung het woord ‘ziel’ centraal en gaat het in therapeutische begeleiding om ‘ziel-worden’.

De essentie van begeleiding is dat de therapeut zich met de psyche (ziel) bezig houdt.
Deze essentie is dan ook de kern van de opleiding Jungiaanse Therapie, waarin het individuatie proces zelf, zoals Jung het bedoeld heeft, de sturende kacht vormt.

Daarom biedt de Academie Integrale Menswetenschappen – SPSO de volgende scholing aan voor afgestudeerden aan de SPSO en collega’s uit aanverwante vakgebiedende Opleiding Jungiaanse Therapie.

 

Inleiding

 

Carl Gustav Jung (1875-1961) heeft niet veel richtlijnen gegeven hoe het therapeutische gesprek vanuit zijn dieptepsychologie (of analytische psychologie) heeft te verlopen. Wel benadrukt hij dat elk mens een eigenheid in zich draagt die anders is dan ieder ander; ieder mens is uniek en bewandelt zijn of haar unieke levenspad.
Hieruit volgt dat Jung’s benadering inhoudt dat de therapeut de ander heeft te leren zien en te kennen in dit ‘anders zijn’.
Het is daarom noodzakelijk dat de therapeut inzicht heeft in de veelheid van opvattingen, drijfveren en emoties van de cliënt.
Vanuit de werking van archetypische krachten ervaart de mens van alle tijden een strijd met zichzelf en anderen, doch eveneens ligt hier de mogelijkheid tot hoger inzicht.

 

Algemeen

 

Een van de inzichten die bij Jung regelmatig terugkeert is dat wat niet in woorden uitgedrukt kan worden, enkel in stilte kan worden begepen.  Wanneer de mens in zichzelf de duistere én lichte kanten erkent, kan hij een hogere vorm van inzicht verwerven. Als een mens zich in deze diepere lagen kent, dan staat hij dichter bij zijn innerlijk.

Het stromende vanuit het archetypische is dan het handvat van waaruit de therapeut inzicht krijgt. De dynamiek van het archetypsiche, dat een uitdrukking is van de psyche (natuur-ziel), is een constante beweging, stroming, waarin de mens zich verder ontwikkelt.

Deze visie ligt ten grondslag aan onze (vervolg-)opleiding Jungiaanse therapie en zal steeds de leidraad vormen binnen alle theoretische en praktische kaders.

 

Onderwerpen 

 

Onderwerpen die aan de orde komen zijn :

–                Introductie beelden en opvattingen van Jung en Jungiaanse Therapie;

–                Bewustzijn vanuit het Jungiaanse gedachtengoed;

–                Mythologische beeldtaal;

–                Symboliek, beeldentaal en dromen;

–                Het alchemistisch proces;

–                Sprookjes en de innerlijke betekenis;

–                Archetypsiche psychologie;

–                De zin van waanzin;

–                Meister Eckhart en gelatenheid;

–                Parapsychologie versus psychologie;

–                Jung en de scheppende kunst;

–                Jung en Spinoza, Schopenhauer en Nietzsche;

–                De poëzie van de ziel (o.a. Rilke en Ierse dichters);

–                De Gnosis ;

–                Therapeutische Jungiaanse gespreksvoering;

–                De dynamiek van het stromende bewustzijn in het gesprek.

 

 

Tijdens de opleiding Jungiaanse Therapie zullen theoretische onderdelen/dagen afgewisseld worden met praktijkdagen, zodat de theoretische kennis vrijwel onmiddellijk in praktijk gebracht kan worden. Het cognitieve wordt steeds afgewisseld met het professionele handelen. Praktische oefeningen en opdrachten leveren materiaal op waarmee gewerkt zal worden.

De aangeboden werkvormen zullen dan ook divers zijn en op de praktijk gericht.

 

Vooropleiding

 

Deze opleiding Jungiaanse Therapie is op maat gemaakt als een-jarig curriculum voor diegenen die in de psychische hulpverlening werkzaam, opgeleid of nauw verbonden zijn, zoals psychologen, artsen, psychiaters, psychosociaal werkenden en transpersoonlijk counselors, of voor hen met een vergelijkbare achtergrond.
Een oriëntatiegesprek kan een vereiste voor instroom zijn.

Voor hen die nog geen vooropleiding in psychische begeleiding hebben, behelst de vierjarige basisopleiding Psychosociale Begeleiding aan de SPSO de vooropleiding.

Het gehele studietraject om Jungiaans Therapeut te kunnen worden is dan vijf studiejaren.

 

Toetsingen

Naar aanleiding van de lesdagen en trainingsdagen zullen werkstukopdrachten aan de orde zijn; ook zal aanvullende literatuur-studie worden gevraagd.
Verder zullen voor het praktische gedeelte van de opleiding praktijksessies met cliënten gevraagd worden.

 

Docenten

 

De kerndocent van deze opleiding Jungiaanse Therapie is de heer Ko Vos.

Ko Vos is vanaf het ontstaan van onze opleiding medevormgever, docent en trainer van onze diverse studieprogramma’s. Hij is docent toegepaste psychologie en filosofie en trainer in het HBO en in het management van profit en non-profit organisaties. Hij specialiseerde zich in onderwerpen als reïncarnatie, hypnotherapie, filosofie, dromen en bewustwording. Hij benadert de dynamiek van het leven vanuit het spanningsveld tussen het persoonlijke en het transpersoonlijke.
Hij is gespecialiseerd in het Jungiaanse gedachtendgoed, in theoretische en praktische zin.
Ko Vos is tevens auteur van verschillende boeken over bewustwording.

Andere docenten die medewerking zullen verlenen zijn o.a. prof. Hans Gerding, drs. Jacob Slavenburg (voor c.v. zie ‘docenten en trainers’), e.a..

 

Eindtermen

 

De therapeut is zich na de opleiding bewust van en vertrouwd met het Jungiaanse begeleidingsproces, waarin de stroming en de dynamiek van de innerlijke eigenheid van de cliënt centraal staat. Hij of zij heeft een scala aan therapeutische mogelijkheden tot zijn/haar beschikking gekregen en weet deze toe te passen in de praktijk van begeleiding.

Vorm, locatie en data

 

Opleidingsduur van de opleiding Jungiaanse Therapie : 1 studiejaar, vanaf september 2015  aangeboden.
De opleiding bestaat uit 18 bijeenkomsten, verdeeld over het studiejaar.
De locatie is de Academie Integrale Menswetenschappen – SPSO Huize Beukbergen, Huis ter Heide (nabij Utrecht)
Data : zaterdagen van 10.00 – 16.30 uur (2 dagdelen).
Voor de juiste kosten kunt u contact opnemen met onze administratie adm@spso.nl