Psychosociale Begeleiding

Collegegeld

Studiekosten en betalingswijze

Psychosociaal werk, Psychologie en Transpersoonlijke begeleiding:
Het collegegeld wordt per studiejaar vastgesteld en is voor het jaar 2017/2018:

  • betaling Ineens € 2625,=;
  • betaling in termijnen € 2800,=.

Bovenstaande bedragen zijn inclusief overnachtingen in trainingscentra, exclusief koffie en thee.

De readers en syllabi zijn inclusief en te downloaden via de website of worden uitgedeeld tijdens het studiejaar.

Betalingen kunnen óf in één keer voor aanvang van het studiejaar gedaan worden, óf in twee termijnen verdeeld worden over het studiejaar.

Daar het een beroepsopleiding betreft, kunnen de studiekosten en bijbehorende kosten worden afgetrokken voor de belasting.

Er wordt geen btw berekend, de SPSO is een stichting en staat geregistreerd bij de CRKBO.

Wat betreft de aanschaf van boeken: in principe kun je volstaan met het lenen van de verplichte boeken bij een openbare bibliotheek.

Een aangepast studietempo en budget

Het blijkt in sommige gevallen beter aan te sluiten bij je individuele situatie om een ander studietempo te volgen. Dit kan wenselijk zijn bijvoorbeeld in geval van nieuwe werkzaamheden, gezinsuitbreiding, of als je de studie en de studiekosten over een langere tijd wilt uitspreiden.

Het is mogelijk om ieder studiejaar af te sluiten met een deelcertificaat.

Fondsenwerving

Raadpleeg hiervoor de subsidiemogelijkheden binnen je gemeente en je provincie. Ook kun je de website www.fondsenboek.nl raadplegen.

Annuleringsregeling & de kleine lettertjes

De Academie Integrale Menswetenschappen – SPSO is een stichting en werkt zonder subsidie, noch winstoogmerk.

Er worden een oriëntatiegesprekken en/of informatiebijeenkomsten gehouden, een studiegids uitgegeven en er bestaat een uitgebreide website om de aankomende student zo goed mogelijk voor te lichten.

De student is dan ook definitief ingeschreven (na veertien dagen bedenktijd) op het moment dat het inschrijfformulier is ondertekend en ontvangen door de Academie.

Annulering is dan alleen mogelijk per aangetekend schrijven aan de directie van de Academie vóór 31 augustus vóór aanvang van het studiejaar. De student is dan slechts € 200,= inschrijvings- en administratiekosten verschuldigd voor de vierjarige opleiding. Wanneer de student op een later tijdstip niet in staat blijkt, door welke omstandigheden dan ook, gebruik te maken van de cursus die de opleiding biedt, blijft de betalingsverplichting voor dat studiejaar van de 3-jarige opleiding bestaan; in geval van een voortgezette opleiding of andere cursus blijft de betalingsverplichting bestaan voor het totale studiebedrag bestaan.

Het annuleringsbedrag van de bij- en nascholingscursussen bedraagt € 100,=.

In bijzondere gevallen kan na overleg met de directie een andere betalingsregeling worden overeengekomen.

Betaling geschiedt door eigen overschrijving(en), waarvoor de student bij inschrijving tekent.

Voor de 3-jarige opleiding Psychosociale Hulpverlening, Psychologie of Transpersoonlijke Counseling geldt :

De kosten van overnachtingen tijdens de trainingsweekeinden zijn bij het collegegeld inbegrepen. Wat betreft de aanschaf van boeken: in principe kan men volstaan met het lenen van de verplichte boeken bij een openbare bibliotheek of kan men deze raadplegen in de bibliotheek van de opleiding.

De readers en syllabi zijn gratis te downloaden of per e-mail te verkrijgen.

Handouts van de docent tijdens of na de colleges zijn eveneens bij het studiegeld inbegrepen.

Voor koffie en thee op locatie wordt een studentenprijs berekend van € 2,50 per lesdag, voor onbeperkt gebruik.

Voor de andere opleidingen verwijzen we naar de informatie van de desbetreffende studie.

Annuleringsregeling

Aangezien de opleiding zonder overheidssubsidie werkt en dus geheel wordt gefinancierd uit de ontvangen collegegelden, is, indien een ingeschreven student op eigen initiatief in de loop van een studiejaar stopt met de opleiding, ná de eerste collegedag géén restitutie mogelijk van de vereiste collegegelden voor dat jaar. Indien men in termijnen betaalt, is men gehouden de resterende bedragen van het studiejaar te voldoen.

Bij annulering vóór de eerste collegedag worden alleen de administratiekosten in rekening gebracht. Na inschrijving heb je veertien dagen bedenktijd.

Annulering kan slechts geschieden door een aangetekende brief te zenden aan de Academie Integrale Menswetenschappen – SPSO vóór 31 augustus van het komende studiejaar

Disclaimer

Bij het geen doorgang vinden van een opleiding/cursus worden inschrijf-/administratiekosten teruggestort.

Op generlei wijze kan een student of cursist de Academie verantwoordelijk stellen voor het geen doorgang vinden van een cursus, noch uit de basisopleiding, noch uit de voortgezette of andere opleidingen.

De directie van de Academie SPSO behoudt zich het recht voor om curricula te veranderen of aan te passen, ook wanneer een cursus reeds is aangevangen.

De Academie verzorgt opleidingen in de geestelijke hulpverlening. Studenten worden opgeleid tot hulpverlener en zijn ten alle tijden verantwoordelijk voor het eigen proces; de opleiding kan niet als ‘therapeutische hulp’ worden gebruikt.

Daar deze opleidingen beroepsopleidingen betreffen, kunnen de studiekosten en bijbehorende kosten worden afgetrokken voor de belasting.

Navigatie

_____________________

Studiegids

Lees meer over deze opleiding in onze studiegids.

Vraag onze studiegids aan

_____________________

Gesprek aanvragen

Voordat je je kunt inschrijven voor de opleiding Psychosociale Begeleiding vindt er een oriëntatiegesprek plaats. Dit gesprek staat in het teken van wederzijdse kennismaking en daarbij wordt gekeken of de studie past bij je studie- en professionele verwachtingen.

Vraag een gesprek aan

_____________________

Contact opnemen

Wil je meer informatie over ons of over deze opleiding, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op

Scroll naar boven