Psychosociale Begeleiding

Het 1e studiejaar

Het 1e studiejaar - Deel 1

De mens en de persoonlijkheid – het psychologische niveau

Het eerste jaar staat aanvankelijk in het teken van ‘De mens en de persoonlijkheid’ of het psychologische niveau.

Het onderwijsprogramma weerspiegelt dit door bestudering van verschillende manieren van kijken naar de persoonlijkheid en de basisvakken psychologie, en in de trainingen vind je dit, enerzijds in de training ‘Persoonlijke Groei en Ontwikkeling’, anderzijds in het onderwerp ‘Ondersteunende Gespreksvoering’.

Het onderdeel ‘Persoonlijke Groei en Ontwikkeling’ (PGO) is een belangrijk onderwerp waarin alle aandacht zal zijn voor jou als toekomstig hulpverlener en voor je manier van in het leven staan. Wil je een hulpverlener worden en anderen bijstaan bij levensvragen en levensproblematiek, dan is het belangrijk dat je kennis hebt over je eigen persoonlijkheid en met het leven en jezelf kan omgaan. Dat betekent dat we de persoonlijkheid van de mens zien als een instrument en niet als het wezenlijke deel van wie we zijn.

Dit betekent dat onze persoonlijkheid uiteindelijk het instrument is waarmee ‘de ander zichzelf kan leren helpen’, wat de basisvisie van de opleiding is.

Het onderdeel PGO zal door alle drie jaren van de opleiding een plaats hebben.

Doelstelling

In het theoretische gedeelte van dit jaar vindt een kennismaking plaats met de psychologische en therapeutische hoofd- en aanvullende benaderingen.

Tevens worden de basisvakken aangeboden die voor het begeleiden belangrijk zijn, zoals communicatieleer en groepsdynamica.

Werkdoelen

De hoofdbenaderingen komen aan de orde in de onderstaande leereenheden.

 • Ontwikkelingspsychologie
  • Kindertijd
  • Adolescentie
  • Identiteitsontwikkeling
 • Persoonlijkheidsleer
  • Freudiaanse persoonlijkheidsleer
  • Jungiaanse persoonlijkheidsleer
  • Lievegoed
  • Rogers (cliëntgerichte gesprekstherapie)
  • Karakterstructuren
  • De persoonlijkheid vanuit spiritueel perspectief
 • Sociaal-culturele benadering
  • Socialisatie
 • Psychodynamische benadering
  • Klassieke en eigentijdse psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie
 • Sociaal-psychologische benadering
  • Groepsdynamica
 • Bijzondere vormen van begeleiding
  • Cognitieve therapie RET/NLP
  • Gestalttherapie
  • Voice Dialogue en subpersoonlijkheden
  • Transactionele Analyse
 • Algemeen
  • Algemene Communicatieleer
  • Cliëntgerichte gesprekstherapie

Training Persoonlijke Groei en Ontwikkeling

Een essentiële voorwaarde voor hulpverlenen is dat je met mensen kan omgaan, contact kan leggen, dit in stand kan houden en verdiepen, zodat een vertrouwensrelatie ontstaat.

Deze training leer je een therapeutische basishouding te scheppen en verfijnen. Hiertoe hoort bewustwording over eigen gedragingen, mogelijkheden en grenzen, waarden en vooroordelen, behoeften en problemen.

Een essentiële voorwaarde voor psychosociale begeleiding is dat je hiervoor de juiste houding ontwikkelt. Het gaat om eigenschappen als zelfinzicht, relationele vaardigheid en inlevingsvermogen. Deze eigenschappen zijn zo belangrijk, dat de ontwikkeling daarvan in deze training centraal staat en gedurende de hele opleiding aan de orde blijven komen.

Werkdoelen

Het meest persoonlijke aspect van jou als student staat centraal, namelijk jezelf. Ieder groepslid werkt dan ook regelmatig aan persoonlijke leerdoelen.

 • De gelegenheid wordt geboden de eigen denkbeelden, waarden, gevoels- en belevingswereld, sterke en minder sterke punten en geneigdheden die in het gedrag tegenover anderen een rol spelen, te verhelderen, van de grondslagen daarvan bewust te worden en er in de praktijk op de juiste wijze mee om te gaan.
 • Je leert luisteren, je leert gevoelens en bedoelingen van anderen te begrijpen en zo ook het gedrag en de gevoelens van jezelf beter te begrijpen.

De volgende onderwerpen kunnen aan de orde komen: Zelfonthulling, zelfbeeld, zelfvertrouwen, zelfverantwoordelijkheid, assertiviteit, eerste indrukken, vooroordelen, empathie, relaties, weerstanden, irritaties, tegenstellingen in zichzelf, zelfkritiek en feedback. Je wordt gestimuleerd om gebruik te maken van je intuïtie.

Deze training heeft tot doel het scheppen of verfijnen van een therapeutische basishouding.

Ondersteunende gespreksvoering

De training wordt nu meer toegespitst op de individuele hulpverlening en heeft tot doel dat je vaardigheid krijgt in het voeren van beginnende hulpverleningsgesprekken. De basishouding van jou als toekomstig begeleider is belangrijk, je empathisch vermogen en evenzeer het echt leren luisteren naar de ander.

Deze training stelt je in de gelegenheid om de tijdens de PGO training verworven relationele vaardigheden aan te vullen met communicatievaardigheden, deze te vergroten en te gebruiken in gespreksvoering.

Tijdens de volgende trainingsjaren van de studie worden deze vaardigheden en technieken steeds vergroot, verfijnd, verbreed en aangescherpt.

 • het gaat om het leren de eigen krachten van de hulpvragende te mobiliseren en te vergroten
 • het basaal hanteren van gespreksvormen
 • het leren herkennen, benoemen en omgaan met gevoelens en emoties, zoals angst, zwijgzaamheid, onverschilligheid,
  verdriet en agressiviteit
 • houdings-, inhouds- en betrekkingsaspecten, daarbij gewaar worden van eigen mogelijkheden, grenzen en onmogelijkheden
 • je leert de hulpvragende te stimuleren om problemen, gevoelens en gedachten uit te spreken, te verkennen en te verhelderen
 • je leert te verduidelijken waarvoor de hulpvragende komt en of er ‘achterliggende’ hulpvragen zijn
 • Je leert het begin van een professionele beroepshouding aan
 • Je leert jezelf als instrument te gebruiken en aan te scherpen
 • Je leert te includeren, empathisch te identificeren en het inlevings-, invoelingsvermogen en het empathisch vermogen te vergroten.

Noot

De eerstejaars trainingen zijn geen therapie en dienen niet als zodanig gebruikt te worden. Indien tijdens de training aspecten van de persoonlijkheid aan bod komen die beter individueel uitgewerkt kunnen worden en niet in groepsverband, dan kan de student hiervoor gedeelte van de leertherapie benutten. Zie voor verdere informatie ‘Leertherapie’.

Algemeen

Intervisie is een aanbevolen onderdeel van het curriculum, beginnende tijdens het eerste studiejaar. Je oefent je praktijk/trainingen verder tijdens de intervisie-bijeenkomsten. 

Het 1e studiejaar - Deel 2

De mens en zijn omgeving, of het psychosociale niveau.

Anderzijds staat dit deel van de studie in het teken van ‘de mens en zijn omgeving’ of het psychosociale niveau.
Hier gaat het om de mens en zijn systemen, de context, de werkomgeving, het gezin, cultuur en maatschappij.
Ook krijg je in het onderdeel Gespreksvoering nu een verdere verdieping in training en studie.

Doelstelling

De vakken uit het rooster weerspiegelen dit deel, ‘de mens en zijn omgeving’, in onderwerpen als conflicthantering en mediation, terwijl de ontmoeting van de ene mens met de andere mens centraal staat.

Werkdoelen

Het aanleren van vakbekwaamheid in verdere gespreksvaardigheden en conflicthantering is een belangrijk onderdeel; ook staat nu een eerste ondervinding van groepsdynamische processen op het programma. 

Aanverwante onderwerpen

 • Culturele Benaderingen
  ◊ Sekse cultuur theorie
  ◊ Multi-cultureel samenleven
 • Groepstheoretische Benaderingen
  ◊ Spiritualiteit van de ontmoeting
 • Filosofische Benaderingen
  ◊ Westerse Filosofie
 • Psychologische Benaderingen
  ◊ Adolescenten
  ◊ Adoclescentenproblematiek
  ◊ Psychiatrische Diagnostiek
  ◊ Psychogeriatrische problematiek
  ◊ Psychofarmaca
  ◊ Conflicthantering
  ◊ Mediation
  ◊ Coaching
  ◊ Warmen zakelijkheid
  ◊ De kracht van beelden en onderbewuste processen in psychische begeleiding
  ◊ Gestalttherapie
  ◊ Grondslagen Integrale Menswetenschappen

Training groepsdynamische processen

In deze praktijksessies krijg je inzicht en training in het onderwerp ‘groepsdynamica’. Bovendien wordt deze training in het volgende studiejaar verder  aangevuld met colleges over dit onderwerp.

Training ondersteunende gespreksvoering

De training gaat nu verder met gespreksvaardigheden in de individuele hulpverlening en heeft tot doel dat je vaardigheid krijgt in het voeren van meer gecompliceerde hulpverleningsgesprekken. Je professionele houding ga je nu verder uitbouwen, het empathisch vermogen en evenzeer het echt leren luisteren naar de ander, terwijl je interventies en technieken aanleert.

Tijdens de volgende trainingsjaren van de studie worden deze vaardigheden en technieken steeds vergroot, verfijnd, verbreed en aangescherpt.

Navigatie

_____________________

Studiegids

Lees meer over deze opleiding in onze studiegids.

Vraag onze studiegids aan

_____________________

Gesprek aanvragen

Voordat je je kunt inschrijven voor de opleiding Psychosociale Begeleiding vindt er een oriëntatiegesprek plaats. Dit gesprek staat in het teken van wederzijdse kennismaking en daarbij wordt gekeken of de studie past bij je studie- en professionele verwachtingen.

Vraag een gesprek aan

_____________________

Contact opnemen

Wil je meer informatie over ons of over deze opleiding, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op

Scroll naar boven