inleiding

De SPSO heeft een jarenlange traditie in het aanbieden van colleges, workshops en trainingen op het gebied van groepsdynamica. Kennis en handelingsvaardigheid met betrekking tot groepsdynamica is in een ruim aantal domeinen waar mensen samenwerken in groepen van belang. Denk hierbij aan het onderwijs, educatie, welzijn, zorg, ambtelijke omgevingen, techniek, ICT, bouwkunde, economie, et cetera.
Groepen hebben vele ‘gezichten’, zoals in teams, projectgroepen, lesgroepen, werkgroepen, trainingsgroepen. Over groepsdynamica bestaat generieke kennis die kan worden vertaald naar deze domeinen en sectoren. Op basis van het door Wim Goossens ontwikkelde model van Integrale Procesbegeleiding van Groepen (het IPG model) biedt de SPSO vijf eendaagse Masterclasses Groepsdynamica aan waarin de deelnemer de vier kerncomponenten van het IPG Model – de context, groepsontwikkeling, communicatieniveaus, leider-schapsstijlen – leert verkennen en vertalen naar eigen beroepspraktijk.

Wim Goossens
Wim Goossens (1959) is als expertdocent verbonden aan de Zuyd Hogeschool , faculteit Sociale Studies & Educatie en faculteit Gezondheidszorg. Aldaar heeft o.a. een bijdrage geleverd aan een scala aan onderwijs ontwikkelingen op het gebied van groepsdynamica en groepswerk. Zijn expertise ligt op het gebied van: Groepsdynamica & Groepsprocessen, Soft Skills, Coaching, Teamcoaching en Interprofessionele Samenwerking. Tevens heeft hij een bijdrage geleverd aan professionaliseringsactiviteiten in het kader van MD en het ontwikkelen van teamconcepten. Daarnaast ontwerpt hij als freelancer opleidingsprogramma’s, trainingen en workshops op het gebied van groepswerk en groepsdynamica voor diverse landelijke koepelorganisaties en landelijke opleidingen. In de afgelopen jaren zijn diverse publicaties van mijn hand verschenen op het gebied van het werken met groepen. Het door hem ontwikkelde model Integrale Procesbegeleiding van Groepen (IPG model) heeft inmiddels zijn weg gevonden naar diverse opleidingen en beroepspraktijken en is inmiddels opgenomen in de handboeken groepsdynamica (zie o.a. Remmerswaal 2013 en 2015).

Uit het bovenstaande mag blijken dat Wim Goossens op conceptueel en uitvoerend niveau bezig is met groepsdynamica en groepsprocessen te doorzien en te beschrijven opdat dit het directe handelingsvermogen van de professionals die met groepen werken ten goede komt. “Niets zo praktisch als een goede theorie’ is een van zijn uitgangspunten. Ik zie het als een professionele opdracht dat professional hun handelen via methodische, theoretische en normatieve kaders kunnen verantwoorden. Daarnaast is voor hem een belangrijk uitgangspunt de authenticiteit van deelnemers aan een training te bevorderen.

theoretisch referentiekader

Het achterliggend theoretisch referentiekader wordt gevormd door het IPG model (Goossens W.) en de handboeken groepsdynamica van Remmerswaal.
inhoud
Er worden vier eendaagse masterclasses aangeboden en een vijfde integratiedag.:

 • Masterclass 1: De context van de groep in het vizier!
  Tijdens deze masterclass staat het verkennen van meerdere contexten die hun invloed uitoefenen op de groep en de groepsprocessen centraal. Hierbij wordt ingegaan op de invloed van: de culturele context, de sociaal maatschappelijke context, de organisatorische context, de eigen groep als context en de persoonlijke context van de deelnemer.
 • Masterclass 2: Groepsontwikkeling nader beschouwd!
  Bij deze masterclass worden diverse theorieën over groepsontwikkeling geïntroduceerd en vertaald naar groepsdynamieken en fenomenen die in diverse fasen van groepsontwikkeling plaatsvinden.
 • Masterclass 3: Communiceren op meerdere niveaus.
  Groepscommunicatie speelt zicht op meerdere niveaus af. We leggen de focus op: het inhoudsniveau – het procedureniveau – het interactieniveau – het bestaansniveau en het contextniveau. Tevens verwijzen we nog naar drie andere communicatieniveaus: het ethisch niveau, het zingevingsniveau en het mythisch niveau
 • Masterclass 4: Leiderschap in en van groepen!
  Hier staat leiderschap in en van groepen centraal. Er worden verschillende theorieën over leiderschap besproken: leiderschap als functie van de groep, eigenschappen theorieën over leiderschap en het model van situationeel leiderschap.
 • Masterclass 5: Naar een integrale benadering in het begeleiden van groepen!
  Voorwaarde voor deelname aan Masterclass 5 is dat de voorgaande masterclasses alle zijn gevolgd. Op basis hiervan wordt een integratieslag gemaakt: welke communicatieniveau past bij welke fase van groepsontwikkeling? Hoe kan leiderschap groeps-ontwikkeling bevorderen en teniet doen? Op welke niveau ligt de nadruk bij bepaalde leiderschapsstijlen. Hoe kan de contextinvloeden blokkades oproepen in de communicatie.

Eindtermen

Na afloop van de masterclasses hebben de deelnemers:

 • inzicht in de kerncomponenten van het IPG model die een verklaring geven de groepsprocessen die in een groep kunnen plaatsvinden;
 • zicht op contextinvloeden in groepen;
 • een theoretische onderbouwing om groepsfenomenen en dynamieken te verklaren vanuit theorie over de fasen van groepsontwikkeling;
 • een kader om naar de communicatie in groepen op verschillende niveaus te kijken en handelen;
 • een verklaringsmodel over leiderschap in- en van groepen;
 • een model om tot een integrale benadering van groepen te komen.

Opbouw van de workshops

De opbouw van alle workshops is als volgt:

 • Zelfstudie: literatuur en voorbereidingsopdrachten
 • Inleiding in het thema: werk/responsiecollege en reactivering van voorkennis
 • Toepassen van de theorie op eigen praktijksituaties
 • Real life oefeningen: werken met de eigen lesgroep, praktijksimulaties, observatieoefeningen, interventie-oefeningen, enz.
 • Reflectie op leerrendement: persoonlijk professioneel en methodisch professioneel
 • Transfer en borging: vertaling van het leerrendement naar de eigen werksituatie of beroepspraktijk.

Certificering

Op basis van de voorbereiding en volledige aanwezigheid tijdens de masterclass ontvangt de deelnemer een certificaat Masterclass Groepsdynamica.

vorm, locatie en kosten
De workshops duren van 09.30 – 16.30 uur (werktijden 09.30 – 12.30 uur en 13.30 – 16.30 uur).
Inclusief voorbereiding en contacttijd is de studiebelasting per masterclass 10 uur.
Cursusdata en kosten : aan te vragen bij de administratie
Groep : minimaal 6 personen.

De Masterclasses vinden plaats op onze locatie Academie Integrale Menswetenschappen – SPSO te Huis ter Heide (nabij Utrecht).