Voortgezette een-jarige opleiding

Kunstzinnige Counseling

Inleiding

Hierbij vind je de studie-informatie van de opleiding Kunstzinnige Counseling aan de Academie Integrale Menswetenschappen-SPSO.

Wie zijn wij?

De Academie Integrale Menswetenschappen - SPSO biedt al meer dan 40 jaar diverse opleidingen aan en heeft door de jaren heen steeds haar innovatieve karakter kunnen tonen. Het feit dat anderen steeds onze initiatieven volgen geeft het beeld onze opleiding weer, de toewijding van onze professionele docenten en trainers, het enthousiasme van onze studenten en cursisten en de steeds vernieuwende kracht die wij trachten te volgen.

Wie ben jij?

Ben je hulpverlener, coach, arts, psycholoog, counselor of begeleider van psychische processen, dan kun je deze voortgezette opleiding volgen. Heb je interesse vanuit de kunstwereld, ben je eveneens welkom. Je certificaat zal dan echter niet als Counselor gelden omdat je vooropleiding niet in de hulpverlening was.

Mensvisie

Het instituut heeft een zo breed mogelijke mensvisie. De naam ‘Academie Integrale Menswetenschappen’ is gekozen omdat het in een brede mensvisie niet alleen gaat om kennis en wetmatigheden van direct zichtbare processen, maar juist ook om innerlijke vaak niet-zichtbare processen, zoals in de creatieve therapievormen.

De visie van de opleiding Integrale Menswetenschappen is dat het insluitende denken wordt toegepast en niet enkel kennis-ontwikkeling wordt aangeboden van buitenaf. Wij gaan ervan uit dat het leren kijken van binnenuit vanuit de persoonlijkheid  en vanuit het hart van essentieel belang is.

Deze visie ligt ten grondslag aan het onderwijs dat aan de Academie Integrale Menswetenschappen – SPSO wordt gegeven. 

de opleiding kunstzinnige counseling

Wij bestuderen in de opleiding Kunstzinnige Counseling de innerlijke en de transpersoonlijke bewustzijnsniveaus, omdat cliënten vaak geestelijke begeleiding en antwoorden zoeken op levensvragen die vanuit het innerlijk en deze bewustzijnsniveaus voortkomen.

Wij mensen staan in de fysieke wereld, met vitale, mentale en bovenmentale capaciteiten. Wij benaderen de mens vanuit deze verschillende invalshoeken, waarbij het steeds gaat om de integratie van vaak schijnbaar tegengestelde psychische processen, die uiteindelijk helend blijken te zijn.

Hierbij is het duiden, het counselen, het spelenderwijs kunnen omgaan met gesprekstechnieken specifiek gericht op de uitingsvorm waarvoor met de cliënt is gekozen een belangrijk onderdeel. 

De cursist wordt aangesproken op het theoretische, het dieptepsychologische, het analytische, doch ook het ambachtelijke van dit vak.

De grondleggers van het werken met beeldend materiaal/kunstzinnige therapievormen zijn het werk van Greg Furth, de psychologie van Jung, de Oosterse  psychologie en beeldenwereld en de westerse esoterie. In de opleiding Kunstzinnige Counseling komen al deze grondleggers, visies en/of invalshoeken op verschillende manieren aan bod.

De integratie van benaderingen, technieken en invalshoeken, zullen tot een betere en meer volledige manier van begeleiding op dieptepsychologisch niveau kunnen leiden.

het programma

De opleiding is gesplitst in twee modules, waarvoor je je afzonderlijk inschrijft.  De volgende onderwerpen komen o.a. aan de orde:

Eerste deel

Het eerste deel van deze opleiding bevat 5 cursusdagen en hierin komen de basisprincipes van het werken met innerlijke beelden aan bod.

◊ Dag 1  : Bewustzijn en Kunstzinnig Counselen 

Het bewustzijn van de mens is de basis van deze eerste dag, bewustzijn en datgene waar de mens zich onbewust van is. Hoe kan men het bewustzijn in kaart brengen en waar plaatsen we de onderbewuste wereld van symbolen en beelden in ons. Wat is het collectief onderbewuste, wat is het persoonlijk onderbewuste, de schaduw, waarmee we werken in tekentherapie. We gaan leren kijken naar symboliek. De therapeut leert open en onbevooroordeeld te kijken naar de innerlijke beeldenwereld die zich ontvouwt via tekeningen en hoe met deze beelden te werken. We beoefenen het analyseren en counselen vanuit de innerlijke beeldenwereld.

Fransje de Jongh

◊ Dag 2  : Tekentherapie en Counseling

Deze dag vormt een verdieping op de beeldenwereld en symboliek die zich aandient. We gaan het counselingsgesprek vanuit de innerlijke beeldenwereld verder verdiepen. Verder werken we met vervolgopdrachten; verschillende mogelijkheden komen aan de orde om een gestold proces in de dynamiek neer te zetten. 

Fransje de  Jongh

◊ Dag 3  : Werken het kinderen : het innerlijke kind

Werken met Kinderen heeft nu aandacht. We werken met verschillende materialen. Laten voorbeelden zien via tekeningen en leren de analyse van de ontwikkeling van het kind in de tekentherapie. We laten de studenten kennismaken met verschillende werkvormen voor kinderen. 

Anja Brasser

◊ Dag 4  : Werken met Kinderen : het getraumatiseerde kind

Een vervolg op de bovenstaande dag, doch nu met de nadruk op het getraumatiseerde kind en de verwerking van deze trauma’s. 

Anja Brasser

◊ Dag 5  : Counselingstechnieken en symboliek

Counselingstechnieken blijven in de aandacht. Verdere onderliggende thema’s komen nu aan bod. We leren over de stadia in de verwerking van de tekening. We kijken terug hoe ervaringen gevolgen hebben gehad in het leven in negatieve én positieve zin.  We sluiten goed aan in beelden, intuïtie en taal en leren de cliënten te luisteren naar hun intuïtief zelf-helende vermogen. We werken met gedachten, emoties, het lichaamsgevoel of vanuit het intuïtieve weten en kiezen die opdrachten die bij onze cliënt passen. 

Ko Vos

Tweede deel

De volgende 5 cursusdagen vormen een verdieping én voortzetting van kennis over de innerlijke beeldenwereld van de mens en hoe deze in te zetten in de praktijk van het dagelijkse leven. Verschillende kunstzinnige technieken komen aan bod. Het is noodzakelijk de eerste module gevolgd te hebben, om het tweede deel te kunnen volgen.

◊ Dag 1  : Counselingstechnieken en symboliek

We vervolgen de vaardigheden in het counselen en het werken met innerlijke symboliek.

Ko Vos

◊ Dag 2  :  Het schrijven van de autobiografie 

Wie ben ik, wat kan ik en waar wil ik naar toe? Thema’s, motieven, betekenisvolle samenhangen, ze komen bovendrijven in de verhalen die de mens schrijft. De kracht van autobiografisch schrijven is geschikt voor vele cliënten en de meeste mensen ervaren het schrijven als zeer vreugdevol; de rode draad, belemmeringen, talenten en keuzen komen aan bod.

Arianne Collee.

◊ Dag 3  : Psychodrama, de Maskers van het Bestaan 

De hoofdlijnen van psychodrama komen hier aan bod; een aantal psychodrama’s waarbij de cursisten zelf met een thema, dilemma of onderwerp komen. De ‘gewone psychologie’ komt in beeld, doch ook de meer psychodynamische achtergrond. Daarbij kunnen transpersoonlijke dimensies concreet zichtbaar worden; de overlap tussen psychodrama en familieopstellingen kan als verheldering aan bod komen.

Psychodrama kan in groepen worden gedaan, maar ook in een een-op-een setting, met alleen therapeut en cliënt. Dat heet monodrama en zal aan bod komen.’  Valkuilen en voorzorgen worden zichtbaar. Verder kunnen lichaamsgerichte elementen aan bod komen en een uitbouw naar beelden of meer poëtische expressie is mogelijk.

Beelden en fantasieën kunnen ook teveel een eigen leven gaan leiden. Psychodrama staat toe om met elementen te werken die om verkenning, uitwerking en herstel vragen.

Hans Schilder

◊ Dag 4 : Mythologie : de goden en godinnen 

Deze dag wordt het raakvlak tussen mythologie en psychologie door Ko Vos in kaart gebracht en wordt gewerkt met de goden en godinnenkrachten in de mens.

Ko Vos

◊ Dag 5 : Werken met sprookjes

Aan deze dag ligt het boek ‘Sprookjes en hun innerlijke Wijsheid’ van de docent ten grondslag. Centraal staat wat sprookjes op collectief niveau en persoonlijk niveau betekenen en hoe hiermee gewerkt kan worden in de praktijk.

Fransje de Jongh

Afsluiting

Deze opleiding wordt afgesloten met een eindopdracht. Deze opdracht ligt in het verlengde van de interesse van de cursist en het werkveld waarin deze de opleiding gaat gebruiken. De cursist dient met een cliënt/persoon van buiten de opleiding deze eindopdracht te voldoen.

Onderwijsvorm en doel

De opleiding is praktijkgericht en wordt in workshopvorm aangeboden in kleine groepen.

Daarom zal steeds een onderwerp in theorie aan bod komen, waarna dit zoveel mogelijk in praktijk wordt gebracht, hanteerbaar wordt gemaakt en geoefend op elkaar tijdens de contacturen en met cliënten/personen in de praktijk buiten de opleiding.

Aan de hand van concrete voorbeelden, cases en opdrachten worden diverse onderwerpen en therapievormen behandeld.

De docenten en trainers hebben zeer ruime ervaring in hun vakgebied. 

Noot : Voor achtergrond van onze docenten en trainers.

Vooropleiding en doelgroep

Aan deze voortgezette opleiding wordt een vooropleiding op minimaal hbo niveau gevraagd. Relevante werkervaring in de psychische hulpverlening kan een andere vooropleiding compenseren. Heb je interesse vanuit de kunstwereld ben je eveneens welkom. Je certificaat is dan echter niet geldig als counselor.

Deze opleiding is voor iedereen die zich wil ontwikkelen op het gebied van kunstzinnige werkvormen in de begeleiding van cliënten.

Eindtermen en certificaat

Van deelnemers wordt verwacht dat zij na de opleiding :

◊ cliënten op een integrale wijze kunnen begeleiden vanuit verschillende kunstzinnige technieken en zienswijzen;

◊ met cliënten van verschillende leeftijden te kunnen werken;

◊ zicht hebben op de innerlijke processen van de mens en hierop speels, creatief en met empathie kunnen ingaan;

◊ inzicht hebben in de werking van beeldende middelen en weet en kennis hebben van collectieve symboliek;

◊ zicht hebben hoe innerlijke processen praktisch toepasbaar gemaakt kunnen worden;

◊ met behulp van beeldende middelen een innerlijke ontwikkelingsweg kunnen begeleiden;

◊ een eigen visie en competenties hebben ontwikkeld in kunstzinnig counselen.

Je sluit de opleiding af met een praktische opdracht.

Er wordt gekeken naar de eigen attitude, het verloop van de praktijksessies, de verworven competenties en aanwezigheid (90%).

Bij een voldoende beoordeling van beide studie-delen ontvang je het eindcertificaat.

Praktische informatie

De opleiding wordt gegeven op de Academie Integrale Menswetenschappen – SPSO te Huis ter Heide, nabij Utrecht.
De cursusdagen beginnen om 10.00 uur en eindigen rond 16.30 uur.

Voor het bestuderen van de theorie en het maken van de opdrachten kun je rekening houden met een minimale studiebelasting van ongeveer 5 tot 7 uur per studie-bijeenkomst.

Kosten en aanmelding

Je kunt je aanmelden door je c.v. aan ons toe te sturen en het inschrijfformulier.
De desbetreffende docent kan hierop telefonisch contact met je zoeken.

Voor de actuele kosten kun je contact opnemen met de administratie : adm@spso.nl

Navigatie

_____________________

Meer informatie

Voor meer informatie

_____________________

Contact opnemen

Wil je meer informatie over ons of over deze opleiding, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op

Scroll naar boven